Tuesday, November 12, 2013

ನನ್ನ ಕವನ....

ನಾನು ಈ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ.  ನಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಪದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ , ಆದಿ ಪ್ರಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ.


  ಕನ್ನಡನಾಡು ನಮ್ಮ ನಾಡದು
      ರನ್ನದ ತರಹ ಮಿನುಗುವ ನಾಡು
  ಚಿನ್ನದ ನಾಡಿದು ಸಿಹಿ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಕರುನಾಡು
ಜನ್ನ ಪಂಪರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಡು
   ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಲೆಯ ನೆಲೆ ಬೀಡು
   ಚೆನ್ನಕೇಶವನು ನೆಲೆಸಿದ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ನಾಡು